REGULAMIn SKLEPU

Sklep internetowy Retro Dom, działający pod adresem internetowym https://eretrodom.pl prowadzony jest przez firmę: Retrodom Łukasz Morgała, Pukowca 4/10 44-206 Rybnik, NIP 6422805019.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@eretrodom.pl.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
d) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,
e) Regulamin – niniejszy regulamin,
f) Sklep – sklep internetowy Retro Dom, działający pod adresem internetowym https://eretrodom.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
g) Sprzedawca – Retrodom Łukasz Morgała, Pukowca 4/10 44-206 Rybnik, NIP 6422805019.
h) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.
Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Dokonanie zakupu możliwe jest wyłącznie bez zakładania konta. W żądnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§3 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia” u dołu strony,
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów,
d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy wypełnić pole „Nazwa firmy”, a w polu „Uwagi do zamówienia” wpisać NIP firmy.
e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,
f) zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox “Przeczytałam/em i akceptuję regulamin*”
g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

7. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia.

8.  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§4 Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

3.Dostępne formy płatności w Sklepie:
– przelew tradycyjny,
– automatyczne płatności online,

– Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

4. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem:

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 20 zł ,

5. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.

6. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 120 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

7. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

8. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

9. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

10. Przed odebraniem przesyłki z Produktami od kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres: retro.dom@wp.pl).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę którą Klient zapłacił za zwracany produkt bez kosztów przesyłki. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania produktu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@eretrodom.pl. Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć zdjęcie.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Pukowca 4/10 44-206 Rybnik,

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: kontakt@eretrodom.pl.

§7 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.

11. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest xxx.

12. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

13. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • 1) prawo dostępu do danych osobowych,
 • 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • 3) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • 6) prawo do przenoszenia danych,
 • 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@eretrodom.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

14. Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

15. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. lh.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Kurierzy i Paczkomaty – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do dostawy zamówienia oraz w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

16. Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

17. Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

18. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

§8 Kodeks dobrych praktyk

1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość :

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

§9 Zakazy i ograniczenia

 1. Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów zdjęć oraz opisów umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem płyt CD i DVD, czy w inny dostępny sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r
 2. Wszystkie zdjęcia oraz pliki wykorzystywane na stronie eRetrodom są własnością firmy RetroDom Łukasz Morgała, kopiowanie oraz wykorzystywanie jest zakazane i wiąże się z odpowiedzialnością karną.
 3. Wszelkie przedmioty o charakterze historycznym, naukowym, kolekcjonerskim ukazujące znaki faszystowskie-nazistowskie, inne totalitarne nie mają na celu propagowania tych reżimów, są sprzedawane za pośrednictwem sklepu jedynie w celach kolekcjonerskich, dzięki oryginalności i niepowtarzalności mają charakter czysto historyczny oraz edukacyjny, zgodnie z obecnymi przepisami.
 4. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

0
  0
  Koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu
  Scroll to Top
  Call Now Button