Polityka prywatności i Cookies

Adres naszej strony internetowej to: https://eretrodom.pl.

I. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i przedstawia ogólne zasady dotyczące sposobu i zakresu pobierania oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników strony www.eretrodom.pl, celu ich wykorzystania, udostępnianiu oraz ich ochrony.

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza polityka odnosi się do przepisu dot. ochrony danych osobowych:
– zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Retrodom Łukasz Morgała, Pukowca 4/10 44-206 Rybnik, NIP 6422805019

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Okres przetwarzania został każdorazowo określony z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, przejrzystości i rzetelności.

Przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Opisane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do każdej czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem ich celu, wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

1. Zawsze jesteś uprawniony do:

(i) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 – ilekroć uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

(ii) skierowania żądania w przedmiocie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy; wystarczającym jest, że wyślesz wiadomość na adres „kontakt@eretrodom.pl”.

Proces przetwarzania danych dokonywany przez Administratora cechują ponadto:

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie należytego przetwarzania, powierzania, współadministrowania Twoimi danymi osobowymi. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed :

(i) dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione,

(ii) ich całkowitą lub częściową utratą.

Rzetelność (w doborze Odbiorców danych)

Twoje dane mogą być powierzone celem ich dalszego przetwarzania:

(i) naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym, tj. (wskazać) w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

przewoźnikom – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do dostawy zamówienia oraz w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia;

(ii) organom władzy publicznej w wypadku zaistnienia umotywowanej potrzeby związanej z prowadzeniem przez nie czynności w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na ciągły rozwój, wskazujemy na możliwość współadministrowania Twoimi danymi osobowymi z innym podmiotem gospodarczym. O tym że Twoje dane zostaną udostępnione innemu podmiotowi gospodarczemu celem współadministrowania nimi dowiesz się zawsze w formie pisemnej, na co najmniej ….. dni przed przystąpieniem przez nas do czynności, która zakładała konieczność współadministrowania danymi. Jest Twoim prawem nie wyrazić zgody na współadministrowanie całości lub części Twoich danych osobowych przez inny podmiot jednakże musisz się liczyć, że odmowa uczyni niemożliwym współpracę z tym podmiotem lub współpracę Administratora z Tobą.

Proporcjonalność

Administrator nie żąda ani nie przetwarza w jakikolwiek sposób takich Twoich danych osobowych, które nie są mu niezbędne z punktu widzenia celu.

W szczególności Administrator nie przetwarza danych wrażliwych Użytkowników, np. danych dotyczących ich pochodzenia rasowego, etnicznego, stanu zdrowia, uprzedniej karalności.

Nadto Administrator nie profiluje danych osobowych Użytkowników, które przetwarza i nie przekazuje ich odbiorcom w państwach trzecich.

W zależności od Celu i rodzaju czynności przetwarzania, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

(i) Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do założenia konta, takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie wszystkich ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością założenia konta użytkownika.

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Odmowa podania dalej idących danych może pociągać za sobą skutki każdorazowo określone w udostępnionych przez Administratora dokumentach, takich jak np. regulamin promocji, zamieszczonych w taki sposób, by każdy użytkownik miał do nich nieograniczony czasem i miejscem, dostęp.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Kiedy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte, przy czym usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta, które to dane jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów archiwalnych i statystycznych.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

ii) Zamówienia

Składając zamówienie, zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

iii) Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to jesteś proszony o podanie danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub niemożnością prawidłowego dokonania rozliczenia z tytułu odstąpienia przez Ciebie od uprzednio zawartej umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych przez okres….

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

iv) Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i może być przechowywana przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

0
    0
    Koszyk
    Pusty koszykWróć do sklepu
    Scroll to Top
    Call Now Button